Hotline voor bestelling en advies +49 6421 3030 820

Herroepingsrecht en Retourformulier

Herroepingsrecht en Retourformulier

Herroepinsrecht

1a. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst onder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag wanneer u of een door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger het product / de producten in ontvangst heeft genomen. Om van uw herroepingsrecht gebruik te maken, is het noodzakelijk uw herroeping binnen deze 14 dagen te versturen (schriftelijk via e-mail, fax of brief).

1b. Bij dienstverleningen (Premium service, montageservice) heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag wanneer de overeenkomst is afgesloten. Om van uw herroepingsrecht gebruik te maken, is het noodzakelijk uw herroeping binnen deze 14 dagen te versturen (schriftelijk via e-mail, fax of brief). U kunt ook het herroepingsformulier (Art. 6.4) gebruiken. 

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Om van uw herroepingsrecht gebruik te kunnen maken, kunt uw bestelling met een duidelijke verklaring van uw herroeping (brief, fax, e-mail) retourneren naar ons europees centraal magazijn in Duitsland (U kunt ook graag contact met ons opnemen. Wij kunnen u ook een voordelige manier van retourneren of ophaling bij u thuis organiseren.):

PROTENO GmbH / Afdeling verpleeg-shop.nl

Niederwettersche Str. 1
D – 35094 Lahntal
Duitsland

Alternatief kunnen wij u voor pakketten een retourlabel voor € 13,00 aanbieden of een ophaling bij u thuis organiseren voor € 15,00. Gelieve ons te informeren, indien u hiervan gebruik wenst te maken. In het geval von een retourzending van bijv. bed, Sta-op stoel, nachtkast etc. worden uw € 80,00 in rekening gebracht, omdat zij met een transportbedrijf vervoerd worden.

4. Retourformulier

Aan 

Proteno GmbH  /  Stationsplein 8k / NL - 6221 BT Maastricht

Bij deze herroep ik / wij (*)  ______________ de door mij/ons (*) afgesloten overeenkomst over de aankoop van de volgende producten(*) of voor de verrichting van de volgende dienstverlening(en) (*) ______________

Besteld op (*) ______________   / ontvangen op (*) ______________

Naam:        ______________            Voornaam:  ______________

Straat:        ______________                 Huisnr.: ______________

Postcode:   ______________                 Plaats:  ______________

Handtekening van de klant(en) (alleen bij schriftelijke mededeling) :  ______________  Datum: ______________

(*) Gelieve de niet doeltreffende door te strepen,  

 Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. De consument dient de producten goed verpakt te retourneren in de - indien redelijkerwijs mogelijk - oorspronkelijke verpakking met gebruikmaking van de retoursticker die met uw bestelling meegestuurd wordt. De kosten van terugzending komen voor rekening van de consument. Alleen als de ondernemer het verkeerde product heeft verstuurd of het product reeds beschadigd bij u aankomt, komen de kosten van retourneren voor rekening van de ondernemer. U kunt ook graag contact met ons opnemen. Wij kunnen u ook een voordelige manier van retourneren of ophaling bij u thuis organiseren.

2. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik maakt en een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de mededeling over uw herroepingsrecht, terugbetalen. Voor de terugbetaling zullen wij - indien mogelijk en/of niet anders met u afgesproken - de zelfde betaalmethode gebruiken, waarmee de klant betaald heeft. Hiervoor worden u geen extra kosten berekend. De ondernemer heeft het recht de betaling te weigeren tot het product / de producten geretourneerd zijn of totdat de consument aan de ondernemer een bewijs van de retour zending heeft aangetoond.  

3. U bent slechts verantwoordelijk voor de mindering van waarde van het product / de producten, als de mindering van waarde op een niet noodzakelijke omgang met het product, zoals in Art. 6.2 beschreven, toe te schrijven is. Deze mindering van waarde kan  de consument in rekening gebracht worden. 

4. Mochten dienstverleningen reeds binnen uw herroepingsrecht verleend zijn, zo kunnen de kosten hiervoor de consument in rekening gebracht worden. Mocht de dienstverlening slechts gedeeltelijk uitgevoerd zijn, zo zijn de kosten gedeeltelijk in rekening te brengen.  

Uitsluiting herroepingsrecht

1. Het herroepingsrecht geldt alleen voor particulieren. Zakelijke klanten zijn van het herroepingsrecht uitgesloten. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de particuliere consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. 

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. die uit hygiënische redenen niet meer te verkopen zijn of waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 
h. die onafscheidelijk met andere goederen vermengd zijn.
i. geluid- of videoopnames of computersoftware in een verzegelde verpakking, waarvan het zegel is verbroken.