rehashop nl logo

Impressum rehashop.nl

 • Aanbieder:
  De website rehashop.nl is eigendom van PROTENO
 • Hoofdkantoor:
  PROTENO GmbH, Niederwettersche Str. 1, 35094 Lahntal, Deutschland
 • Tel:
  +49(0)6421303080204
 • Fax:
  +49 (0)6421303080599
 • E-Mail:
  [email protected]
 • URL:
  http://www.proteno.de
 • Managing director:
  Boris Pichler, Sascha Viereck
 • Verantwoordelijk voor de inhoud:
  Proteno GmbH
 • E-Mail:
  [email protected]
 • Telefoon:
  0049 6421 3030 80204
 • Fax:
  0049 6421 3030 80599
 • URL:
  http://www.rehashop.nl
 • Kamer van Koophandel:
  KvK-Nr.: 59095571
  BTW-nr.:  NL853315474B01
 • Opmerking over de verantwoordelijkheid van externe links:
  De website bevat mogelijk hyperlinks naar andere sites. Kaphingst Online GmbH en rehashop.nl zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en regelgeving van deze sites.

Klachtenregeling

 • De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via e-mail naar [email protected] of per post naar Proteno GmbH, Niederwettersche Str. 1, 35094 Lahntal Duitsland.
 • Garantie en waarborgen
  De klant heeft 2 jaar garantie op onze producten, uitgezonderd slijtageonderdelen en batterijen. Slijtageonderdelen en batterijen hebben een garantie van 6 maanden. De wettelijke aansprakelijkheid voor defecten is van toepassing. Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun exacte voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de online shop. De verkoper draagt de kosten die nodig zijn voor de nakoming achteraf, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten. Dit geldt niet als uit de diagnose blijkt dat er geen defect is en de koper heeft erkend of nalatig heeft nagelaten te erkennen dat er geen defect is, maar dat de oorzaak van het fenomeen waarvoor hij klaagt in zijn eigen verantwoordelijkheidsgebied ligt, in het bijzonder in het geval van onjuist gebruik en invloeden van buitenaf, zoals een ongeluk. In deze gevallen is de koper verplicht om de kosten van de verkoper te vergoeden.
 • Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Duits recht van toepassing.
 • Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 • Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 • Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 • Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 • De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 • De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beĆ«indigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 • Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut FinanciĆ«le Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.